Doanh nghiệp 1
148.500 đ/tháng
2.000 MB Ổ cứng
Không giới hạn Băng thông
Domain được phép thêm vào 2
Cơ sở dữ liệu 2
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP Account
Back up Hàng tuần
Chọn gói này
Doanh nghiệp 3
328.500 đ/tháng
8.000 MB Ổ cứng
Không giới hạn Băng thông
Domain được phép thêm vào 8
Cơ sở dữ liệu 4
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP Account
Back up Hàng tuần
Chọn gói này